Inside-T

Tea meie projektist rohkem

AJALUGU

Suur osa Euroopast moodustavad maapiirkonnad, kus elab umbes 30% Euroopa elanikkonnast. Eriti ääremaistele maapiirkondadele on omased  erinevad majanduslikud ja demograafilised probleemid.

Tõsised probleemid on elanikkonna vananemine ja väljaränne, nendest tuleneb ettevõtluskeskkonna halvenemine. Investeeringuid pärsib nii kvantitatiivne kui ka kvalitatiivne tööjõupuudus. Üheks potentsiaalseks lahenduseks töökohtade puudumise probleemile on uute kohalike ettevõtete loomine noorte täiskasvanud töötute, eelistatavalt naiste poolt, kasutades selleks esivanemate ja traditsiooniliste tegevuste pärandit ning lisades turundusalased uuendused ja uute tehnoloogiate kasutuse. INSIDE-T projekt edendab põlvkondadevahelist õppimist ja noorte täiskasvanud töötute kutseoskuste arendamist, et arendada turismi sotsiaalset jätkusuutlikkust madala asustustihedusega maapiirkondades.

INSIDE-T projekt tahab murda uskumusi, mis puudutavad madala asustustihedusega ääremaade  negatiivset sotsiaal-majanduslikku tulevikku.

Aitame inimestel arendada ettevõtlusalaseid kutseoskusi

Projekt on suunatud kutsehariduse ja -koolituse pakkujatele, õpetajatele, animaatoritele ja sotsiaalpedagoogidele, kelle rolliks on abistada sihtgruppi, kel on suuri raskustega töö leidmisel. Siia kuuluvad noored täiskasvanud inimesed, peamiselt naised, töötud, kellel koolid lõpetanud, kui kui ka need kellel lõpetamata. Tööotsijad maapiirkondadest kui ka need linnainimesed, kellel on soov saada uusi kogemusi ja töötada maal.

Projekti potentsiaalsed huvirühmad on kutseõppekeskused, koolid, ülikoolid, ettevõtted, kogukonnakeskused, sotsiaalsed ja huviühendused, erialaliidud, turismivõrgustikud, turismikoolid, kohaliku arengu ühendused, piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused ning kohalikud loomemajanduse ettevõtted.

INSIDE-T projekti sihiks on töötute inimeste majanduliku olukorra parandamine ettevõtliku ja uuendusliku mõtteviisi toetamise kaudu, et innustada töötuid oma ettevõtete loomisele. Kasutadees endale ise töökoha loomiseks kultuuripärandit, elustades mõnda traditsioonilist kuid kadumisohus käsitööoskust või õppides vanemalt põlvkonnalt mõnd põlist maaeluga seotud tegevust tagatakse parem majandusliku olukord isklikus plaanis ja ühtlasi aidatakse kaasa jätkusuutlikumatele maapiirkondadele.

EESMÄRGID

people-sitting-beside-table-smiling-3932225
learn-3653430_1920
01.

Õppepaketi pakkumine

Madala asustustihedusega maapiirkondade noorte täiskasvanud töötute ees seisvate väljakutsete lahendamine, jätkusuutlike ärimudelite kaudu olukorra muutmine sotsiaalselt jätkusuutlikumaks.

02.

Interaktiivsete töövahendite loomine

Euroopa madala asustustihedusega maapiirkondade noorte täiskasvanud töötude ja vanema põlvkonna ühendamine ja nende vahelise koostöö toetamine.

03.

Põlvkondadevahelise õppe platvormi pakkumine

Töötutele kogu õppematerjali sisaldava, põlvkondadevahelist interaktiivset õpet võimaldava platvormi pakkumine.

04.

Juhiste loomine

Juhendmaterjalide koostamine kutsehariduse pakkujatele Inside-T õppepaketi kasutamiseks.

GALERII

This project [2019-1-PT01-KA202-061451] has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.